Amac?m?z en büyük firma olmak de?il en iyi firma olmak

KAL?TE ANLAYI?IMIZ

Kalite Anlay???m?z; Mü?terilerin Güler Yüzü ve Ko?ulsuz Memnuniyeti ilkesi ile Mü?teri Tatmini Sa?lamakt?r. Kalite Sisteminin Kurulmas?, Uygulanmas? ve Etkinli?in Sürekli ?yile?tirilmesini Sa?lamaktad?r. Ekip Ruhu Olu?turmakt?r. Mü?teri Potrf?yümüzü Artt?rmakt?r.


M?SYON

Do?ru yerde, do?ru mü?teriye, do?ru hizmet verme felsefesi ?er?evesinde mü?terimizin ihtiya?lar?n? kar??layarak ??züm ortaklar? olmak.

V?ZYON

Mevcut mü?terimize sürekli yüksek kalitede hizmet vererek ve yeni mü?terilerimizin ??züm orta?? olup ba?ar?lar?na katk?da bulunarak toplu yemek sekt?ründe lideri olmak.

DE?ERLER

Yüksek kalitede güvenilir hizmet,geli?ime a??k anlay?? ,i?leyi?te yarat?c?l?k, sürekli mü?teri memnuniyeti ve tak?m ?al??mas?.